Ottawa, provinces ally to quell meltdown

Ottawa, provinces ally to quell meltdown, federations and the economic crisis